• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

STRAFFELOOS BLIJVEN Dan hoe dan?

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

In een goed geordende democratische samenleving, gelden er wettelijke regels die op ieder individu van toepassing zijn of althans behoren te zijn, en daar kunnen geen uitzonderingen op gemaakt worden. Doen we dat wél, dan wordt de deur van klassenjustitie wagenwijd opengezet. In de afgelopen decennia hebben we situaties meegemaakt, waarbij lieden ernstige halsdelicten hebben gepleegd en door tal van manipulaties en hun toevlucht zoekende tot de politieke arena, ervoor gezorgd hebben, straffeloos te kunnen blijven. Maar aan het langste touw komt uiteindelijk toch een eind en dan breekt de tijd aan, dat de niet onbekende wettelijke regels, die altijd hebben gegolden binnen met name het strafrecht,  toegepast  worden en lieden die de klassenjustitie blijvend huldigen, om de door hun gepleegde misdrijven te vergoelijken, in het ongelijk stellen. Mensen die gedacht hadden, gezien hun partijpolitieke achtergrond, strafbare handelingen te kunnen plegen en daarbij of daarna straffeloos te kunnen blijven, komen momenteel van een koude kermis thuis, na geconfronteerd te zijn met een juist werkende justitie, die geen uitzonderingen meer wenst te maken tussen mensen die strafbare handelingen hebben gepleegd, hoe gering of aanzienlijk die dan ook mogen zijn.

Men moet niet met ongefundeerde juridische spitsvondigheden komen en zo politieke volgelingen trachten wijs te maken, dat een ex-bewindsman volgens verkeerde wettelijke procedures is aangehouden en in verzekering gesteld, en hierbij ervan uitgaande dat de achterban van een politieke partij, op het juridische vlak slecht onderricht is en alles maar als zoete koek zal slikken. Wanneer een ex-bewindsman zich schuldig zou hebben gemaakt aan een ernstig strafbaar feit en verduistering, valsheid in geschrifte en vernieling wordt verweten en daarenboven derden zelfs zou hebben aangezet deze strafbare handelingen te plegen, dan is de justitie bevoegd de persoon aan te houden en in verzekering te stellen. Het artikel 140 uit onze constitutie is daarbij niet langer van toepassing, daar hebben juristen al duidelijkheid over verschaft. Men moet nu gaan inzien dat we in een democratische rechtsstaat leven, waarbij wet en recht op een ieder van toepassing zijn en dat ook een ieder zich aan deze gestelde regels dient te houden.

We leven al geruime tijd niet meer in een machtsstaat, al weten wij dat bepaalde lieden nog steeds de absurd en ondemocratische beginselen van een dergelijke machtstaat, aanhoudend nageleefd wensen hebben. Ook gaat men ervan uit, dat men via mobilisaties, sociale onrust en chaos zou kunnen veroorzaken om toch bepaalde lieden die zeer misdadig bezig zijn geweest, uit handen van de justitie te houden. Het ironische van dit alles, is dat de lieden die trachten wetsovertreders buiten vervolging en eventuele berechting wensen te houden, zelf aansprakelijk zijn voor massamoord en wel met voorbedachten rade. Het willen vertalen van gepleegde ernstige strafbare feiten naar een aanval en uitschakeling van een politieke entiteit, is volledig misplaatst en kan worden gezien als een excuus om de ernstige wetsovertredingen van een individu, te verhullen.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie