• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Korpschef Prade dient pg Baidjnath Panday van repliek

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

De leiding van het Korps Politie Suriname is ingegaan op de geheime notulen die zijn uitgelekt over een vergadering  van een presidentiële commissie -doorlichting KPS- met procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. 

In de notulen wordt kritiek geleverd over het functioneren van korpschef Roberto Prade, de inspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle, de hoofdinspecteur August van Gobbel en de commissaris van politie Henry Seedorf. Diverse media hebben hierover bericht, waaronder de Ware Tijd. De notulen werden voorgelezen woensdagavond op een kadermeeting van de NDP.

In een reactie via de Public Relations afdeling zegt de korpschef dat over de geïnsinueerde slechte of verstoorde relatie tussen de korpschef en de pg de korpsleiding de relatie niet zo heeft ervaren, verwijzend naar de regelmaat waarop er overlegmomenten met de pg zijn geweest. Gesteld mag worden dat de korpschef op 18 augustus 2020 het laatste overlegmoment heeft gehad met de pg. Het volgende overlegmoment zou op 17 september 2020 moeten zijn geweest.

Echter is dit overlegmoment steeds weer door de pg zelf uitgesteld. Vanwege het gegeven dat de minister de algehele leiding heeft over het algemeen vervolgingsbeleid, schrijft de wet een driehoeksoverleg voor en wel onder leiding van de minister. Van dit overleg tussen de pg, de minister en de korpsleiding is er nog geen sprake geweest. Eenieder heeft eigen stijl Over de  beschuldiging van de pg dat de korpschef een eigen visie heeft, welke afwijkt van zijn voorgangers, kan gesteld worden dat elke persoon een eigen stijl heeft, staat in de reactie.

De korpschef is een autoriteit op zich en op grond daarvan is het noodzakelijk dat hij een visie heeft als zijnde de hoofdverantwoordelijke over de organisatie en het beheer van het Korps Politie Suriname. Het is van de leiding van de politieorganisatie te verwachten dat die een eigen visie heeft. Zo heeft deze korpschef ook een visie waarmee hij de organisatie en het beheer van het korps ter hand neemt.

De Korpschef cq de korpsleiding, maar ook de PG zijn genoemde autoriteiten met elk een eigen werkveld. De samenleving in het algemeen en de politieorganisatie in het bijzonder zou niet gediend zijn bij een visieloze korpschef. Geïnsinueerd wordt dat korpschef Prade het probleem zou zijn als het gaat om de samenwerking met de pg.

De korpschef wil duidelijk maken dat hij geen problemen heeft met de pg. De korpschef heeft een duidelijke visie over de organisatie en het beheer van het KPS. Het verschil in inzichten, die zich kunnen voordoen, is zijdens de korpsleiding onderdeel van samenwerken in een professionele relatie. Ten overvloede wordt aangegeven dat het Korps Politie Suriname een constitutionele organisatie is met aan het hoofd een korpschef die verantwoordelijk is voor de organisatie en het beheer.

Daarentegen is de pg de autoriteit die aan het hoofd staat van het justitieel proces. Vervangen van politiefunctionarissen De korpschef begrijpt niet waarom de pg de vervanging van de inspecteurs Hellings en Gentle, de hoofdinspecteur Van Gobbel en de commissaris van politie Seedorf voorstelt. De rechtspositie van politieambtenaren is bij grondwet beschermd. Nergens in de wet is het geregeld om een politiefunctionaris te vervangen anders dan bij ontheffing van een functie.

De benoeming van het personeel is weggelegd voor de president en de minister. Het moet verder duidelijk zijn dat de korpschef belast is met de organisatie en het beheer van de politieorganisatie, terwijl de pg een adviserende rol heeft als het gaat om de invulling van de justitiële zorg. Betreurenswaardig is dat de persoonlijke voorkeuren van de pg over het politiepersoneel, niet alleen de korpschef betreft.

"Uit het geheel bestaat sterk de indruk dat de heer Roy Baidjnath Panday, zijn persoonlijke voorkeuren heeft uitgesproken met betrekking tot de invulling van het politiepersoneel en daardoor bewust/onbewust schade aanricht aan functionarissen in het bijzonder en het politiekorps in zijn geheel." De korpsleiding spreekt de hoop uit dat in voorkomende gevallen, functionarissen bij de uitvoering van hun werkzaamheden, het algemeen belang steeds in acht moeten nemen.

 

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie