• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bouwsels op bermen, een doorn in het oog!

| starnieuws | Door: Redactie

Aan de G.G. Maynardstraat in Nickerie wordt op de berm gebouwd. Omwonenden klagen van een gevaarlijke situatie.

(Ingezonden)

Onlangs werd ik door bewoners van de G.G. Maynardstraat te Nieuw Nickerie erop geattendeerd, dat er vergevorderde voorbereidingen gaande zijn om één of meer (bij)gebouwen neer te zetten op de langs de weg lopende berm, voetpad en opritten. Men maakt zich ernstige zorgen

over mogelijke wildgroei van bouwsels met commerciële activiteiten op zowel bermen als parkeerstroken en meent dat bij het vergunningenbeleid in Nickerie met twee maten wordt gemeten.

Gezien de ernst van de geschetste situatie, heb ik mij persoonlijk aan de Maynardstraat georiënteerd, waarbij is gebleken dat er inderdaad, ter hoogte van het aldaar gevestigde  kantoor van Stichting Mawiro en het Advocatenkantoor H. Matawlie, opstallen gedeeltelijk op de daarvoor opgehoogde berm staan en dat er vergevorderde voorbereidingen gaande zijn om nog één of meer bouwwerken daar neer te zetten dan wel bestaande bouwsels uit te breiden. De opdracht hiertoe zou zijn gegeven door ene mevrouw O.K. Kalloe, aan wie destijds een stuk perceelland, dat deels op de berm en voor het perceel van genoemde kantoren ligt, door de overheid in gebruik is gegeven.

Omwonenden hebben aangegeven, dat er inmiddels een zeer gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse is ontstaan en dat het trottoir bij regen in een modderpoel verandert, waardoor de toeloop behoorlijk wordt gehinderd en voetgangers genoodzaakt zijn over de rijstrook te lopen. Het recht op vrije doorgang op dan wel via de berm voorlangs het grondhuurperceelland van voornoemde kantoren, blijkt ernstig te zijn belemmerd, waardoor het niet langer mogelijk is om hun kantoor ongehinderd lopend of rijdend te bereiken en/of te verlaten. Als gevolg van de opgehoogde berm, is het, anders dan in het verleden ook niet meer mogelijk om daarover te lopen of daarop te parkeren. Het verzet tegen de bouwactiviteiten op de betreffende berm en het voetpad blijkt jaren terug te gaan, wat inmiddels erin heeft geresulteerd dat door het Advocatenkantoor Matawlie en de Stichting Mawiro met succes ertegen is geprocedeerd. Rechtshandhaving en -bescherming

In Suriname zijn rechterlijke uitspraken bindend, waardoor alle in een rechtszaak betrokken partijen verplicht zijn om de daaruit voortvloeiende verplichtingen ten volle na te leven. Mij is gebleken, dat het Hof van Justitie (HvJ) in de onderhavige kwestie al op 4 februari 2022 vonnis heeft gewezen, waarbij een eerder gewezen vonnis van 15 januari 2013  is vernietigd en de Staat Suriname, op straffe van een dwangsom, is gelast om de aan voornoemde Kalloe uitgegeven beschikking van 10 maart 2009, no. D 1360, betreffende het perceelland lopende voor en langs het aan eisers behorende grondhuurperceel, in te trekken, de ophoging van de bedoelde berm en het voetpad te laten verwijderen en in de oude toestand te herstellen.

Echter, zowel de Staat Suriname als voornoemde Kalloe heeft tot dusver verzuimd om aan voornoemd vonnis van het HvJ te voldoen, waardoor er mogelijk nog een dwangsom aan de eisende partijen kan zijn verschuldigd. De hamvraag is echter, “wie” voor verlening van de huidige bouwvergunning- en/of toestemming om (bij)gebouwen op de berm neer te zetten, verantwoordelijk en aansprakelijk is te achten. Er is immers duidelijk sprake van onrechtmatig en onaanvaardbaar in strijd handelen met voornoemd vonnis van het HvJ, de Bouwwet, het Decreet Wetgeving inzake de Landhervorming in Suriname, de Hinderwet en het huidig beleid van OW.

Inmiddels heeft men aandacht aan deze kwestie besteed en de districtscommissaris van Nickerie om opheldering gevraagd, terwijl DNA-leden van Nickerie  minister Riad Nurmohamed, van Openbare Werken (OW), daarover hebben bevraagd. Het is overigens een raadsel, waarom de districtscommissaris dan wel de minister van OW niet terstond corrigerende maatregelen heeft getroffen, nadat deze zaak in de publiciteit onder hun aandacht was gebracht. De gehekelde bouwwerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang, terwijl het districtscommissariaat van Nickerie op steenworp afstand van de betreffende locatie is gevestigd.

De retorische vraag is dan ook, hoeveel waarde er nog moet worden gehecht aan de grootspraak van de minister van OW, dat er geen vergunning meer zal worden verstrekt om op bermen te bouwen, alsook aan het besluit van de toenmalige minister van OW dat uitgifte van bermen vanaf 1  augustus 2018 niet langer is toegestaan.

Anno 2023, is het de hoogste tijd dat onze bestuurders en regeerders het getij ten goede keren en zich structureel gaan onthouden van alles wat maatschappelijk onbetamelijk en onrechtmatig is te achten, jegens burgers. Hoe fijn zal het zijn als we met z’n allen erin slagen om de betekenis van het spreekwoord bij God en in Suriname is alles mogelijk, spoedig te transformeren tot: in Suriname is al het goede mogelijk!Roy Harpal

| starnieuws | Door: Redactie