• vrijdag 02 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bee: Vergadering over Kiesstelsel kan nu niet worden gehouden

| starnieuws | Door: Redactie

Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft de fractieleiders Rabin Parmessar (NDP) en Ronny Asabina (BEP) uitgelegd dat een openbare spoedvergadering over de wijziging van het Kiesstelsel nog niet kan worden gehouden. Er is nog geen ontwerpwet ingediend door de regering. Begin april zal de volksvertegenwoordiging een academische week houden, waarbij de wijziging van het kiesstelsel centraal zal staan."Geachte fractieleiders,

Foto: Assembleevoorzitter Marinus Bee. Foto: Facebook

Naar aanleiding van het schrijven d.d. 21 maart 2023, agendanummer: 479/’23, inzake het verzoek van de betreffende leden van uw fracties om een spoed Openbare Vergadering te beleggen inzake wijziging van het Kiesstelsel, deel ik u het volgende
mee.

Op grond van artikel 29 van het Reglement van Orde voor De Nationale Assemblée zijn leden van De Nationale Assemblée bevoegd om een Openbare Vergadering aan te vragen met opgave van het onderwerp. Vervolgens is het mijn taak als Voorzitter van De Nationale Assemblée om te beoordelen of het verzoek al dan niet kan worden gehonoreerd, rekening houdend met alle in deze van belang zijnde overwegingen en omstandigheden.

Gelet op de recente ontwikkelingen inzake het wijzigen van de Kiesregeling en eventueel de Grondwet, acht ik het vooralsnog prematuur om de aangevraagde vergadering uit te schrijven, om de volgende redenen:

Zoals u bekend, is zowel vanuit de Regering als De Nationale Assemblée tot dusver (nog) geen wetsvoorstel tot wijziging van de Kiesregeling ingediend.

Inmiddels is vanuit de Regering aangegeven, dat op korte termijn een werkgroep wordt ingesteld met als concrete taak het ontwerpen van een concept wetsvoorstel tot wijziging van de Kiesregeling, aan de hand van het Eindverslag van de Presidentiële Studiegroep aanpassing kiesregeling, maart 2023. Ook vanuit De Nationale Assemblée zijn twee wetgevingsjuristen voorgedragen voor deelname aan genoemde werkgroep.

Voorts, zal in de eerste week van april 2023 door De Nationale Assemblée een Academische week worden gehouden, waarbij de wijziging van het kiesstelsel centraal zal staan.

Hierbij zal kunnen blijken of, aan de hand van de ter zake gevoerde discussies, er voldoende draagvlak kan worden gevonden om te komen tot één of meer wijzigingsvoorstellen vanuit De Nationale Assemblée tot wijziging van de Kiesregeling.

Gezien het voorgaande zal de door u aangevraagde vergadering vooralsnog niet uitgeschreven worden.Tenslotte doe ik een beroep op u allen actief te participeren tijdens de Academische week, opdat ook De Nationale Assemblée een breed gedragen en eenduidig standpunt kan hebben inzake de wijziging van ons Kiesstelsel.Ik vertrouw u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd."

| starnieuws | Door: Redactie