• zondag 25 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Apartheid en haatzaaierij

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Op 14 juni jl. publiceerde mr. Nailah U. van Dijk een artikel getiteld Medische-Apartheid in Suriname. Zij legt daarin de vinger op de wond. Uit het artikel blijkt dat uitspraken van de volksvertegenwoordiger, de heer A. Gajadien, rechtens een propaganda zijn voor de introductie van medische-segregatie oftewel - apartheid in Suriname.

De heer Gajadien is niet gecorrigeerd door zijn collega’s of door de regering. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat Gajadien's oproep tot apartheid de ondersteuning geniet tot op het hoogste regeerniveau, en dat is een kwalijke zaak.

En de gevolgen hiervan blijven niet uit:
o Niet gevaccineerden mogen Suriname niet verlaten. Gevaccineerden wel;
o Anderen sporen verzekeraars via de pers aan om een hogere premie te berekenen voor mensen die niet zijn gevaccineerd en om hen de toegang te weigeren tot bijvoorbeeld ziekenhuizen, overheidskantoren en het bedrijfsleven, “want mensen die weigeren om zich te laten vaccineren, zullen moeten instaan voor de consequenties”.
o Sommige werkgevers oefenen al vaccinatiedwang uit;
o Vakbonden en medici zwijgen;
o Kritische geluiden over het 'vaccin' worden beantwoord met een strafdreiging vanuit de minister van Volksgezondheid om zodoende mensen in de angst te houden, zodat zij voortaan zwijgen. 

Dit is apartheid en als natie moeten wij niet alleen bezorgd zijn om deze ontwikkeling, maar ons ook diep schamen. Want om mensen vanwege het hebben van een andere mening hun rechten te ontnemen, zijn acties van een totalitair bewind en daar hebben wij Surinamers NIET voor gekozen.

Maar het kan erger worden, want apartheid en haatzaaierij gaan hand in hand.
Verbaasd en vol afschuw bemerkte ik onlangs dat er een gevaarlijke en bovenal leugenachtige beschuldiging publiekelijk is geuit aan het adres van de niet-gevaccineerden, als zouden zij de oorzaak zijn van het hoge aantal besmettingen en doden in Suriname. 

Iemand beschuldigen dat die verantwoordelijk is voor de besmetting en de dood van een ander, is zeer ernstig.
Het impliceert overigens, geheel tegen de door de internationale organisaties uitgegeven officiële verklaringen in, dat gevaccineerden niet meer besmet kunnen raken of alleen door niet-gevaccineerden besmet kunnen raken of dat gevaccineerden anderen niet meer zouden kunnen besmetten. Niets is minder waar!
Ook is deze beschuldiging niet onderbouwd met bewijsmateriaal.

Het kennelijk doel is een hetze (lees: haat), polarisatie en stigma te creëren tegen mensen die om hun moverende redenen ervoor kiezen om het vaccin (nog) niet te nemen. De mensen die dit propageren moeten verantwoordelijk worden gehouden, want uitingen gedaan in het openbaar die bewust haat zaaien tegen bepaalde mensen of groepen van mensen en hen in het nauw drijven, zijn strafbaar. Deze uitingen leiden niet alleen tot onderlinge haat, maar ook tot discriminatie, apartheid, volksonrust en verdeeldheid door leugens, hetgeen maatschappelijke onrust stimuleert en zelfs individuen uitlokt tot onoorbare handelingen naar anderen toe. Dit is uiterst gevaarlijk voor niet alleen de openbare orde, maar ook de rechtsorde in ons land.
Het Wetboek van Strafrecht stelt in artikel 175a lid 1 dat het aanzetten tot haat en discriminatie strafbaar.

Jammer genoeg zullen velen in de samenleving het idee oppakken dat de niet-gevaccineerden daadwerkelijk dé oorzaak zijn van de besmettingen en de doden in Suriname en dit slaafs napraten. Dit illustreert alleen maar meer, hoe gevaarlijk dit soort handelingen zijn en waarom er terstond hiertegen dient te worden opgetreden.

De bevolking heeft het recht om alle informatie over Covid te verkrijgen. Er mogen geen belemmeringen opgeworpen worden in de informatiestroom, zodat een ieder een eigen, wel overwogen beslissing kan maken om zich wel of niet te laten vaccineren met een (vooralsnog experimenteel) vaccin. Bovendien geven de WHO en EMA ook uitdrukkelijk in hun richtlijnen aan dat er sprake moet zijn van 'expressed informed consent’ van degene die het vaccin neemt.

Waarom heeft men moeite dat onze burgers dan vragen stellen en van beleidsmakers vragen om alle informatie te delen? Waarom worden statistieken over gemelde bijwerkingen niet bijgehouden of gedeeld met het volk? In Nederland is er een databank die de cijfers transparant deelt met het volk, ook deze informatie is toegankelijk voor Surinamers. Hoe komt het dat buitenlandse overheden hier in zekere mate wel transparantie in geven en onze overheid niet? Kortom er schort enorm veel aan de communicatie en aanpak vanuit de overheid en als ook nog zelfs door hoogwaardigheidsbekleders discriminatie en apartheid gestimuleerd worden, dan krijgt zelfs een redelijk denkend mens een gezonde dosis argwaan en voorzichtigheid.
Niemand mag in onwetendheid worden gehouden door een eenzijdige informatiestroom, want onwetendheid verheft de leugen tot waarheid. En niemand mag gediscrimineerd worden op grond van de keus om (nog) niet te vaccineren.

Mr. Patrick A. Bhagwandin LL.M. CAMS

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie