• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ABOP: Productie en zelfwerkzaamheid onder Marrons verder stimuleren

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

INGEZONDEN– De productie en zelfwerkzaamheid onder de Marrons moet verder gestimuleerd worden. Dit is de oproep van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings- Partij (ABOP) in verband met de viering van de Dag der Marrons.

Echter weten we als geen ander dat de uitdagingen van deze groep Surinamers vanwege de achtergestelde positie en de huidige economische situatie enorm is.

De ABOP staat voor vrijheid en ontwikkeling van de mens op elk niveau en facet van het leven. De partij heeft als overtuiging dat zonder bevrijding er geen ontwikkeling mogelijk is.

De bevrijding moet niet alleen gezien worden in de klassieke vorm van het

woord, omdat de ABOP een diepere betekenis geeft aan dit woord. In ons beleid werken wij aan bestrijding van het juk van armoede en structurele afhankelijkheid naar duurzame ontwikkeling op elk gebied, zo ook voor deze en alle achtergestelde groepen in Suriname.

De ABOP heeft als regeringspartij daarom ook in haar beleid het stimuleren van ondernemerschap. Hierdoor kunnen er op strategische wijze kansen voor de kansarmen worden gecreëerd. De verschillende landbouwprogramma’s vormen daar een onderdeel van. Ook voor het aanvragen van mijnbouwconcessies in het binnenland en kustgebied is de mogelijkheid gecreëerd om de mensen te begeleiden hierbij.

In de bevrijdingsgedachte en de strategische ontwikkelingsgrondslagen die hieraan gekoppeld zijn, wordt ook gewerkt aan een goede infrastructuur, elektrificatie- en watervoorziening voor dorpen, zodat de ontwikkelingskansen duurzaam aangepakt worden en op gang komen.

De traditionele gezagsdragers zijn zeer strategisch voor de uitvoering van het beleid met het oog op bestrijding van criminaliteit, bevordering van productie, onderwijs, gezondheid en cultuurontwikkeling in alle Marron samenlevingen. Dit jaar is speciaal aandacht geschonken aan de tegemoetkoming van het traditioneel gezag. De overheid dient in nauw overleg met hen te werken aan de structurele problemen en helpen de gezag taken adequaat uit te voeren.

Het grondenrechtenvraagstuk zal voor de verdere erkenning en economische onafhankelijkheid van deze groep en anderen in een sneller tempo uitgevoerd moeten worden.

De ABOP roept op deze bijzondere dag alle relevante ministeries, het Kabinet van de President en de Vicepresident en de commissie ter zake deskundigen op, om met de nodige voortvarendheid te werken aan de totstandkoming van de wet rekening houdende met de internationale vonnissen betrekking hebbende op de grondenrechten van de tribale en in stamverband levende volkeren van Suriname.

De ABOP wenst aan alle Surinamers in het bijzonder de Marrongemeenschap een bezinningsvolle Dag der Marrons toe.

| gfcnieuws.com | Door: Redactie